1. WARUNKI KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie mikroprojektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu projektu grantowego tj. zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób, przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

 • umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,
 • wiedzy w obszarach tematycznych:

Rodzic w internecie
Mój biznes w sieci
Moje finanse i transakcje w sieci
Działanie w sieciach społecznościowych
Tworzę własną stronę internetową (blog)
Rolnik w sieci
Kultura w sieci


Wnioski można składać do 5 sierpnia 2018 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wniosek składany jest on-line (do 4 sierpnia 2018 r. do godz. 00:00) i w wersji papierowej (decyduje data stempla pocztowego).

 

UWAGA!
W razie pomyłek pisarskich, braków i/lub niejasności będziemy zwracać się do Państwa z prośbą o uzupełnienia. Jednakże będzie to możliwe tylko w przypadku wniosków złożonych do

20 lipca 2018 r.

wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w takiej formie, w jakiej zostały przesłane.


Wniosek złożyć może tylko i wyłącznie gmina z terenów objętych działaniami projektowymi, czyli

Obszar I – mazowieckie

Obszar III – warmińsko-mazurskie, podlaskie, pomorskie

Obszar IV – województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie

Gmina może złożyć wniosek pojedynczo i w partnerstwie z organizacją pozarządową lub powierzyć realizację projektu jakiejkolwiek jednostce jej podległej (bibliotece, szkole, domowi kultury i in.).
więcej informacji o partnerach i realizatorach projektu w  pkt. 2.1

W konkursie można złożyć jeden wniosek i gmina wnioskująca nie może być partnerem w innym projekcie.

 

Uwaga!
W konkursie nie mogą brać udziału gminy, które otrzymały granty w ramach innych konkursów prowadzonych na terenie województw objętych projektem „Ja w internecie) (tj. śląskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie) organizowanych w ramach naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/171 zorganizowanego przez IP, co Wnioskodawca potwierdzi podpisanym oświadczeniem. (wzór oświadczenia)


 • 5 miesięcy – dla projektów z budżetem do wysokości 80 000 zł.
 • 7 miesięcy – dla projektów z budżetem powyżej 80 000 zł.,

licząc od momentu wyszkolenia instruktorów i instruktorek.
Natomiast koszty są kwalifikowalne od daty wskazanej w umowie o powierzenie grantu.

Przykładowo:
5 i 7 miesięcy liczymy w następujący  sposób:
załóżmy, że umowa została podpisana  15 września 2018 r.,
do 31 października 2018 r. zrekrutowano i przeszkolono instruktorów i instruktorki;
od 1 listopada 2018 r. rusza rekrutacja i szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek gminy.
Oznacza to, że 5 lub 7 miesięcy liczone jest od 1 listopada 2018 r.


Projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 15 000 do 150 000 zł.

Wartość projektu obliczana jest w następujący sposób:
Wnioskodawca określa jaką liczbę mieszkańców i mieszkanek gmin/y (muszą być z terenu danego województwa) zamierza przeszkolić i mnoży ją przez 560 zł, czyli np. w przypadku 100 osób będzie to 100 x 560 zł = 56 000 zł

W przypadku, gdy w ramach projektu zostanie przeszkolonych mniej osób niż zadeklarowano, konieczny będzie zwrot środków (lub niewypłacenie drugiej części grantu) w wysokości przeliczonej w taki sam sposób jak wysokość grantu, czyli liczba osób nieprzeszkolonych x 560 zł = kwota środków do zwrotu.

Osoba uczestnicząca w szkoleniach , liczona jest jako 1 osoba, niezależnie od tego w ilu szkoleniach tematycznych weźmie udział.

Dofinansowane jest 100% wartości projektu, nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

Po podpisaniu umowy gmina otrzymuje 80% wartości grantu, a pozostałe 20% po zrealizowaniu projektu.


2. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Gmina może wnioskować o grant samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Gmina może także powierzyć część lub całość zadań związanych z realizacją projektu jednostce podległej, w tym szkole, bibliotece, domowi kultury.

Na co zwrócić uwagę?
Dobierając partnera lub realizatora do projektu, trzeba dokładnie określić rolę jaką będzie pełnił w projekcie.  Jest to o tyle istotne, że stanowi uzasadnienie dla jego udziału w całym przedsięwzięciu.  Dlatego też warto przydzielić partnerowi określone zadania, takie jak np. dobór instruktorów/-ek i przeprowadzenie szkoleń, rekrutacja osób uczestniczących w szkoleniach, organizacja szkoleń itp.

W związku z powyższym warto się zastanowić, które działania wnioskodawca jest w stanie przeprowadzić samodzielnie, a które warto powierzyć partnerowi lub realizatorowi.
Można skupić się na instytucjach działających lokalnie i mających potencjał do przeprowadzenia rekrutacji odpowiedniej liczby osób do przeszkolenia. Mogą to być organizacje, które:

  • działają na rzecz osób, które mają niewystarczające kompetencje cyfrowe, czy też takich, dla których nabycie nowych kompetencji oznacza wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy, czy wręcz ułatwi wejście na rynek pracy;
  • szkoły, które wykorzystają szkolenia do realizacji tematów takich jak  Rodzic w internecie czy Kultura w sieci (rekrutując rodziców i/lub nauczycieli i nauczycielki), czy też wzmocnią kompetencje nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach lub po prostu wskażą ich jako instruktorów/-ki do prowadzenia szkoleń;
  • biblioteki, które w znaczący sposób mogą wspomóc rekrutację, jak również pomóc w zrekrutowaniu instruktorów (także wśród bibliotekarzy i bibliotekarek);
  • organizacje pozarządowe zajmujące się szkoleniami i/lub edukacją;
  • urzędy pracy, które mogą pomóc w zrekrutowaniu osób, którym szkolenia pomogą wejść na rynek pracy.

Można też szukać partnerów (ngo) działających na terenie województwa lub innych regionów Polski (również tych, nieobjętych działaniami projektu Ja w internecie).  Mogą to być np. organizacje prowadzące szkolenia, które mogą dostarczyć instruktorów i instruktorki lub profesjonalnie przeprowadzić rekrutację.

Nie ma wymogu by partner projektu był z terenu gminy, która stara się o dofinansowanie. Może to być instytucja z każdego regionu Polski.

Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć umowę partnerską. Umowę należy przygotować zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy przepisami; powinna ona zwierać następujące informacje: przedmiot umowy, zakres obowiązków lidera i partnera projektu, okres obowiązywania umowy, informacje o budżecie, sposób przekazywania transzy/transz partnerowi i rozliczenia, ochrona danych osobowych, obowiązki informacyjne, obowiązki w zakresie przechowywania informacji, rozwiązanie umowy, postępowanie w sprawach spornych.


Działania w projekcie są następujące i wszystkie z nich muszą być zrealizowane:

 • Rekrutacja instruktorów i instruktorek, którą przeprowadza instytucja realizująca projekt albo partner.

Od instruktorów  wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. Więcej o wymaganiach można przeczytać w Standardzie wymagań kompetencji, stanowiącym załącznik 4 do Regulaminu (rozdz. II pkt 2)

Wnioskodawca samodzielnie przeprowadza rekrutację instruktorów; na etapie składania wniosku nie ma obowiązku wskazania konkretnych  osób pełniących rolę instruktorów/-ek, tylko ogólny opis z informacją, że będą posiadać wymagane doświadczenie.

Jeżeli gmina zastanawia się, skąd wziąć kompetentnych instruktorów, powinna rozważyć skontaktowanie się z organizacjami dysponującymi siecią trenerów w całej Polsce, np.:

www.cyfrowobezpieczni.pl
www.cybernauci.edu.pl
bibliotekarze – trenerzy zrzeszeni w sieci LABIB

 • Szkolenia instruktorów i instruktorek – zostaną przeprowadzone przez Legalną Kulturę metodą blended learning (połączenie e-learningu z warsztatami stacjonarnymi). Obowiązkowe przygotowanie do szkolenia stacjonarnego przez instruktorów/-ki będzie polegało na zapoznaniu się ze scenariuszami zajęć i filmami instruktażowymi dostępnymi na stronie internetowej jawinternecie.edu.pl, wybraniu fragmentów szkoleń, które instruktorzy/-ki postrzegają jako trudne lub niezrozumiałe. Szkolenie stacjonarne będzie okazją do przedyskutowania i przećwiczenia zgłaszanych trudności. Każda trudność będzie omówiona z perspektywy metodologii uczenia dorosłych: cyklu uczenia, dynamiki pracy grupy i budowania relacji z grupą, roli instruktora.
 • Rekrutacja  uczestników/-czek szkoleń: w szkoleniach  mogą uczestniczyć osoby powyżej 25 roku życia, muszą być mieszkańcami/-kami wnioskującej gminy.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców/-ek (gminy lub województwa): wnioskodawca określa:

– tryb przeprowadzenia szkoleń (szkolenie dwu dniowe po sześć godzin; szkolenie cztero-dniowe po trzy godziny),

– tematy szkoleń (od 2 do 7 spośród niżej wymienionych):

  • Rodzic w internecie – adresowany do rodziców i opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci. Uczestnicy/-czki poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem.
  • Mój biznes w sieci – przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik/-czka nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna skierowane do biznesu usługi e-administracji.
  • Moje finanse i transakcje w sieci – przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik/-czka będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.
  • Działanie w sieciach społecznościowych – przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy/-czki po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach.
  • Tworzę własną stronę internetową (blog) – przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy/-czki po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić.
  • Rolnik w sieci – przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.
  • Kultura w sieci – przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury.

Szczegółowe informacje o tematach szkoleń można znaleźć TUTAJ >>>

Na co zwrócić uwagę w planowaniu działań:

 • wnioskodawca jest odpowiedzialny za organizację szkoleń, w tym zorganizowanie sali wyposażonej w sprzęt komputerowy i rzutnik ; jeden komputer powinien przypadać maksymalnie na dwóch uczestników/-czki;
 • we wniosku należy określić ile i które tematy szkoleniowe będą realizowane;
 • wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania wstępnego testu kompetencji cyfrowych oraz ankiety ewaluacyjnej w odniesieniu do każdego szkolenia zrealizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu (zapis z umowy o powierzenie grantu 4 pkt. 12):
  • testy kompetencyjne wypełniane są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji – http://badania.koduj.gov.pl/ wspólnie instruktorem przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
  • ankiety ewaluacyjne wypełniane są wraz z instruktorem na stronie Ministerstwa Cyfryzacji – http://badania.koduj.gov.pl/ po zakończeniu szkolenia.
 • Każdy temat szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek obejmuje 12 godz. zegarowych, tak więc każde szkolenie może trwać od 2 do 4 dni.

Jak stworzyć harmonogram działań?
Planując harmonogram należy wziąć pod uwagę założony przez Operatora czas oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 sierpnia 2018 r.; umowy grantowe będą podpisywane do 31 sierpnia. W związku z tym, zaleca się planowanie działań od 1 września z uwzględnieniem czasu na przeszkolenie instruktorów, które prowadzone będą od września do listopada 2018.

Opracowując harmonogram, należy wziąć pod uwagę następujące daty:

 • Czas składania wniosków: do 4 sierpnia 2018 r.
 • Ocena wniosków od 4 sierpnia do 20 sierpnia 2018 r.
 • Podpisanie umów grantowych: sierpień – wrzesień 2018 r.
 • Szkolenie instruktorów i instruktorek: wrzesień – listopad 2018 r. (w zależności od terminu zakończenia szkolenia instruktorów nalicza się 5 lub 7 miesięcy przeznaczonych na szkolenia)
 • Szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek gmin: do 31 lipca 2019 r. (5 lub 7 miesiecy od zakończenia szkoleń dla instruktorów)

Czas realizacji projektu liczony jest od dnia podpisania umowy.

 

Wzór harmonogramu
Harmonogram stanowi część formularza wniosku o powierzenie grantu (pkt. 5. 1.)

Przykład:

5.1.        Harmonogram realizacji projektu
Lp. Nazwa zadania Termin realizacji (z dokładnością do dnia)
1. Rekrutacja instruktorów i instruktorek Od 15 września do 1 października 2018
2. Zakup komputerów Od 20 września do 1 października 2018
3. Szkolenie instruktorów i instruktorek Od 1 do 30 października 2018
4. Rekrutacja i szkolenia osób uczestniczących w szkoleniach Od 1 listopada 2018 do 31 marca 2019 (w przypadku projektu na 5 miesięcy, czyli do 80 tysięcy) lub 31 maja (w przypadku projektów na 7 miesięcy, czyli powyżej 80 tysięcy)
5. szkolenie x od … do… (w ramach 5/7 miesiecy
6. szkolenie y jw.

 

Czas realizacji każdego z działań planowany jest w zależności od liczby instruktorów i instruktorek, których należy zrekrutować, osób uczestniczących w szkoleniach oraz szkoleń, które planuje się przeprowadzić.

Jakie są koszty kwalifikowane? Na co można wydatkować środki z grantu?
Konstruując budżet warto zapoznać się z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych, stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu.  Proporcje rozkładu wydatków w ramach grantu rozkładają się następująco:

 • Wydatki na promocję – 20% kwoty Grantu,
 • Wydatki na sprzęt – 40% kwoty Grantu – zakupiony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania zdefiniowane w Wytycznych zakupu sprzętu w projekcie, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu,
 • Wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – 20% kwoty Grantu,
 • Wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – 40% kwoty Grantu,
 • Wydatki na administrację/zarządzanie – 20% kwoty Grantu.

Proszę zwrócić uwagę, że powyższe wydatki sumują się do 140% oznacza to, że można zaplanować wydatki adekwatnie do działań a procentowe wartości określają

Wydatki w projekcie są kwalifikowalne od momentu podpisania umowy (umowy po powierzenie grantu, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu). W rozliczeniu też będą uznawane tylko dokumenty z datą mieszczącą się w okresie realizacji projektu.

 

Jeśli gmina nie dysponuje komputerami o parametrach wskazanych w dokumentacji konkursowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je (wraz z oprogramowaniem) w ramach grantu.
Poniżej przedstawiamy zestawienie w jaki sposób wyliczyć liczbę komputerów w ramach projektu. Liczba komputerów uzależniona jest od wysokości kwoty grantu oraz liczby uczestników i uczestniczek szkoleń.

liczba przeszkolonych osób kwota grantu max koszt na sprzęt Max liczba komputerów
24 13440 5376 2,688
36 20160 8064 4,032
48 26880 10752 5,376
60 33600 13440 6,72
72 40320 16128 8,064
84 47040 18816 9,408
96 53760 21504 10,752
108 60480 24192 12,096
120 67200 26880 13,44
132 73920 29568 14,784
144 80640 32256 16,128
156 87360 34944 17,472
168 94080 37632 18,816
180 100800 40320 20,16
192 107520 43008 21,504
204 114240 45696 22,848
216 120960 48384 24,192
228 127680 51072 25,536
240 134400 53760 26,88
252 141120 56448 28,224
264 147840 59136 29,568

Wnioski można składać do 4 sierpnia 2018 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wniosek składany jest na formularzu wniosku o powierzenie grantu:

 • on-line (do 4 sierpnia 2018 r. do godz. 00:00) i
 • w wersji papierowej (decyduje data stempla pocztowego) – na adres:

Fundacja Legalna Kultura
ul. Marszałkowska 84/97 m. 121
00-514 Warszawa


3. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Informacje ogólne:

 • W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy – należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00
 • Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

FORMULARZ WNIOSKU można pobrać tutaj >>>>

 

W PUNKTACH 1, 2 i 3 należy zamieścić dokładne informacje teleadresowe i kontaktowe Wnioskodawcy oraz partnera (jeśli dotyczy).


PUNKT 4 – CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY:

4.1.        Doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych
(do 2000 znaków)
W tym punkcie należy opisać doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów szkoleniowych. W przypadku powierzenia realizacji projektu lub partnerstwa należy opisać doświadczenie realizatora lub partnera w prowadzeniu powierzonych działań w projekcie.  

4.2.        Zasoby umożliwiające prowadzenie szkoleń
(do 2000 znaków)
Tutaj należy opisać jaki sprzęt i w jakiej liczbie posiada Wnioskodawca, który będzie wykorzystany w przeprowadzeniu szkoleń. Wnioskodawca może zadeklarować, że nie posiada sprzętu o wymaganych parametrach i że zostanie on zakupiony w ramach projektu.
Jeśli wnioskodawca dysponuje sprzętem, który będzie wykorzystany w przeprowadzeniu szkole,  musi go wymienić w protokole inwentaryzacji (do pobrania tutaj), który jest załącznikiem do wniosku. W protokole tym należy wymienić tylko projektor/y i przenośny sprzęt komputerowy, który będzie wykorzystany do prowadzenia szkoleń. W przypadku nieposiadania sprzętu, wnioskodawca zakreśla pole NIE POSIADA i nie wypełnia tabeli.

 


PUNKT 5 – OPIS PLANOWANYCH SZKOLEŃ

5.1 Planowane szkolenia
Należy wybrać od 2 do 7 tematów zgodnie z potrzebami. Warto pamiętać, że premiowane jest wybranie większej liczby tematów.

5.2 Termin realizacji
W tym miejscu należy określić od kiedy do kiedy realizowane będą szkolenia. Należy pamiętać, że dla projektów o wartości do 80 000 zł jest to 5 miesięcy, a dla projektów o wartości powyżej 80 000 zł – 7 miesięcy. Te 5/7 miesięcy dotyczy wyłącznie szkoleń dla mieszkańców i mieszkanek, nie obejmuje szkolenia instruktorów, które prowadzić będzie Legalna Kultura.

5.3 Miejsce prowadzenia szkoleń
Tu należy wpisać adres miejsca/miejsc, w których przeprowadzone będą szkolenia.

5.4 Planowany sposób naboru uczestników szkoleń
(do 2000 znaków)
W tym punkcie należy opisać sposób/sposoby rekrutowania osób na szkolenia np. poprzez docieranie bezpośrednio do mieszkańców (w jaki sposób), poprzez instytucje pracujące z konkretnymi kategoriami uczestników itp.

5.5 Planowane sposoby promowania projektu
(do 2000 znaków)
W tym miejscu należy określić m.in. sposoby informowania o projekcie, docierania z informacją do społeczności na terenie gminy, powiatu czy województwa, wykorzystane media, imprezy, spotkania, wykorzystane materiały promocyjne i in.

5.6 Osoby prowadzące szkolenia (instruktorzy)
W tym punkcie wnioskodawca powinien zadeklarować ilu instruktorów będzie zaangażowanych w realizację szkoleń i potwierdzić, że wszyscy będą mieli doświadczenie w prowadzeniu działań szkoleniowych i edukacyjnych. Nie ma potrzeby wymieniania osób z imienia i nazwiska, wystarczy tylko informacje o liczbie i oświadczenie o posiadaniu doświadczenia.

5.7 Planowany sposób postępowania w przypadku niewystarczającej lub nadmiernej liczby uczestników szkoleń
(do 2000 znaków)
Należy opisać jakie działania zostaną podjęte w sytuacji, gdy na szkolenia zostanie zrekrutowanych mniej osób niż zaplanowano w projekcie. 
W sytuacji gdy osób zgłosi się więcej, należy podać jakie kryteria selekcji zostaną przyjęte.

5.8 Jak Wnioskodawca planuje zapewnić wysoką jakość szkoleń?
(do 2000 znaków)
Ponieważ materiały i program szkolenia zapewnione zostaną przez Fundację Legalna Kultura, wnioskodawca powinien zapewnić jakość szkoleń poprzez np. odpowiedni dobór instruktorów/ek, odpowiednich warunków np. dostępnych dla osób ze specyficznymi potrzebami, odpowiednie godziny, dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników/czek, sprzęt odpowiedniej jakości i nie więcej niż dwóch uczestników do jednego komputera itp

5.9 Planowane zakupy sprzętu komputerowego wraz z analizą potrzeb oraz informacją o miejscu przekazania go po zakończeniu projektu
W tym punkcie też wnioskodawca uzasadnia konieczność nabycia sprzętu do przeprowadzenia szkoleń (w przypadku gdy nie posiada sprzętu lub niewystarczającą liczbę do przeprowadzenia szkoleń).
Komputery mogą zostać zakupione wraz z oprogramowaniem.
Należy również określić jakiej instytucji zostanie przekazany sprzęt po zakończeniu projektu.
Po zakończeniu projektu sprzęt może być przekazany wyłącznie szkołom lub ośrodkom doskonalenia zawodowego.

 

5.10 Harmonogram projektu

Przykład:

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji (z dokładnością do dnia)
1. Rekrutacja instruktorów i instruktorek Od 15 września do 1 października 2018
2. Zakup komputerów od 20 września do 1 października
3. Szkolenie instruktorów i instruktorek Od 1 do 30 października 2018
4. Rekrutacja i szkolenia osób uczestniczących w szkoleniach Od 1 listopada 2018 do 31 marca 2019 (w przypadku projektu na 5 miesięcy, czyli do 80 tysięcy) lub 31 maja (w przypadku projektów na 7 miesięcy, czyli powyżej 80 tysięcy)
5. szkolenie x od … do… (w ramach 5/7 miesięcy
6. szkolenie y jw.

Czas realizacji każdego z działań planowany jest w zależności od liczby instruktorów i instruktorek, których należy zrekrutować, osób uczestniczących w szkoleniach oraz szkoleń, które planuje się przeprowadzić.


6. WARTOŚĆ ZAKŁADANYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
W pkt. 1 należy podać liczbę wszystkich uczestników i uczestniczek szkoleń. W pkt. od 2 do 11 należy podać, ile osób w ramach liczby podanej w pkt. 1 to osoby z niepełnosprawnością, osoby w konkretnym przedziale wiekowym itp.
W pkt. 12 należy podać liczbę obiektów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, w których prowadzone będą szkolenia.

 

7. HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY PROJEKTU

             HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY PROJEKTU
Rodzaj kosztu Całkowity koszt (zł)

 

Kwota wnioskowana (zł)

 

I.           Wydatki na sprzęt komputerowy (do 40% kwoty grantu)

Należy przedstawić kalkulację czyli liczba sztuk x cena jednostkowa, a całkowitą kwotę podać w kolumnie „Całkowity koszt”
Nie ma określonej maksymalnej ceny jednostkowej komputera, należy jednak zaplanować zakupy racjonalnie i dopilnować by sprzęt spełniał parametry zgodnie z  
Wytycznymi zakupu sprzętu

W tej kolumnie podajemy kwoty w wysokości w jakiej ma być dofinansowanie.

Może zdarzyć się sytuacja, że wnioskodawca poniesie całościowe większe wydatki na daną kategorię, ale ubiegać się będzie o kwoty w wysokości dozwolonej w projekcie (do wysokości x%).
Nie ma jednak obowiązku wnoszenia wkładu własnego i można wnioskować o sfinansowanie 100% wydatków, zachowując proporcje procentowe określone w warunkach konkursu.

 

II.         Wydatki na wynagrodzenia instruktorów (do 40% kwoty grantu)

Należy przedstawić kalkulację,  czyli liczba instruktorów x cena za godzinę szkolenia x liczba godzin, a całkowitą kwotę podać w kolumnie „Całkowity koszt”

 

 

III.       Wydatki na organizację szkoleń: catering, materiały, wynajem sali itp. (do 20% kwoty grantu)

Należy wyszczególnić jakiego rodzaju wydatki zostaną poniesione na organizację, bez podawania cen jednostkowych, wystarczy podać jedną kwotę w kolumnie „Całkowity koszt”

 

 

IV.      Wydatki na promocję (do 20% kwoty grantu)

Należy wyszczególnić jakiego rodzaju wydatki zostaną poniesione na promocję (np. głoszenia, ulotki itp.), bez podawania cen jednostkowych, wystarczy podać jedną kwotę w kolumnie „Całkowity koszt”

 

 

V.        Wydatki na administrację i zarządzanie projektem (do 20% kwoty grantu)

Należy wyszczególnić jakiego rodzaju koszty administracyjne zostaną poniesione w ramach projektu, bez podawania cen jednostkowych, wystarczy podać jedną kwotę w kolumnie „Całkowity koszt”

 

 

Koszty realizacji zadania ogółem (suma pozycji od I do V)


7.1 Wnioskowana kwota dotacji 

Suma wszystkich wydatków wymienionych w tabeli powyżej

8. Załączniki

Załączniki wymagane do złożenia przez Wnioskodawcę:

Wniosek w formie elektronicznej

Oświadczenie o nieubieganiu się o przyznanie grantu w innych konkursach

Protokół inwentaryzacji sprzętu komputerowego

Umowa partnerska (o ile dotyczy) – umowa partnerska zawierana jest wyłącznie z organizacjami pozarządowymi, w przypadku realizacji projektu przez jednostkę podległą (szkołę, bibliotekę, ośrodek pomocy i in.) nie ma obowiązku zawierania umowy partnerskiej.

W kolumnie „liczba” prosimy o zaznaczenie, które dokumentów są załącznikami i w jakiej liczbie zostały dołączone.

Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany.

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

 • wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez osoby reprezentujące Wnioskodawcę oraz opatrzony datą,
 • załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty, także podpisane i opatrzone datą (zgodnie z pkt. 8),
 • wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku.

Na zakończenie warto też sprawdzić wniosek zgodnie z tabelą oceny formalnej, zamieszczoną w pkt. 4.1.

UWAGA!
W razie pomyłek pisarskich, braków i/lub niejasności będziemy zwracać się do Państwa z prośbą o uzupełnienia. Jednakże będzie to możliwe tylko w przypadku wniosków złożonych do 20 września 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w takiej formie, w jakiej dotrą do Operatora.

4. OCENA WNIOSKÓW

Poniżej prezentujemy formularz oceny formalnej. Warto po przygotowaniu wniosku, a przed jego złożeniem warto zapoznać się z kryteriami wyboru wniosków, stosowanymi w ocenia.

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena
1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy

Czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o grant zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu

TAK/NIE
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie w wymaganej formie

Czy Wnioskodawca złożył wniosek o grant na odpowiednim formularzu, we właściwym terminie i w sposób opisany w regulaminie

TAK/NIE
3.

Brak wykluczenia z możliwości pozyskania środków

Czy Wnioskodawca nie jest wykluczony z ubiegania się o grant ze względu na pozyskanie środków na tożsame cele od innego operatora

TAK/NIE
4.

Zgodność wnioskowanej kwoty dofinansowania z limitem

Czy wnioskowana kwota dofinansowania mieści się w przedziale 15.000-150.000 zł

TAK/NIE

W kolejnym kroku warto sprawdzić stosowane w ocenia kryteria merytoryczne. Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi 90. Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania wynosi 30 punktów.

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja Objaśnienia
1.

Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację

Programu “Ja w internecie”

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze szkoleniowym oraz posiada zasoby do prowadzenia szkoleń (Instruktorzy i sprzęt) 10 Doświadczenie oceniane jest na podstawie opisu we wniosku  4.1 , w którym opisany jest potencjał w zakresie realizacji działań szkoleniowych dla mieszkańców,
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze szkoleniowym lub posiada zasoby do prowadzenia szkoleń (Instruktorzy i sprzęt) 5
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze szkoleniowym i zasobów niezbędnych do prowadzenia szkoleń (Instruktorzy i sprzęt) 0
2. Liczba odbiorców Programu Ze szkoleń skorzysta więcej niż 150 osób 20
Ze szkoleń skorzysta więcej niż 100 osób 15
Ze szkoleń skorzysta więcej niż 50 osób 10
Ze szkoleń skorzysta co najmniej 27 osób 5
3. Odbiorcy Programu Szkolenie obejmie wszystkie poniższe kategorie odbiorców: osoby wykluczone elektronicznie, niepełnosprawni oraz bezrobotni 20
Szkolenie obejmie dwie z poniższych kategorii odbiorców: osoby wykluczone elektronicznie, niepełnosprawni oraz bezrobotni 15
Szkolenie obejmie jedną z poniższych kategorii odbiorców: osoby wykluczone elektronicznie, niepełnosprawni oraz bezrobotni 10
Szkolenie nie obejmie żadnej z powyżej opisanych kategorii odbiorców 0
4. Rodzaje szkoleń Wnioskodawca zorganizuje szkolenia ze wszystkich następujących tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, Rolnik w sieci, Kultura w sieci 20
Wnioskodawca zorganizuje szkolenia z 5  spośród następujących tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, Rolnik w sieci, Kultura w sieci 10
Wnioskodawca zorganizuje szkolenia z 3 spośród następujących tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, Rolnik w sieci, Kultura w sieci 5
5. Gminy wiejskie Wnioskodawca jest gminą wiejską 10
6. Promocja Programu Wnioskodawca planuje promocję Programu “Ja w internecie” odpowiednią do założonego celu szkoleniowego 10
Do góry