1. WARUNKI KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie mikroprojektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu programu grantowego tj. zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób, przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

 • umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,
 • wiedzy w obszarach tematycznych:
 1. Rodzic w internecie
 2. Mój biznes w sieci
 3. Moje finanse i transakcje w sieci
 4. Działanie w sieciach społecznościowych
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
 6. Rolnik w sieci
 7. Kultura w sieci

Wnioski można składać do 20 września 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wniosek składany jest w formie elektronicznej i w formie papierowej do 1. października 2018 r. do godz. 00:00. W przypadku wniosków w formie papierowej decyduje data stempla pocztowego.

UWAGA!
W razie pomyłek pisarskich, braków i/lub niejasności będziemy zwracać się do Państwa z prośbą o uzupełnienia. Jednakże będzie to możliwe tylko w przypadku wniosków złożonych do 26 września 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w takiej formie, w jakiej zostały przesłane.


Wniosek złożyć może tylko i wyłącznie gmina z terenów objętych działaniami projektowymi, czyli

Obszar III – województwo podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie

Gmina może złożyć wniosek pojedynczo i w partnerstwie z organizacją pozarządową lub powierzyć realizację projektu jakiejkolwiek jednostce jej podległej (bibliotece, szkole, domowi kultury i in.).więcej informacji o partnerach i realizatorach projektu w  pkt. 2.1

W konkursie można złożyć jeden wniosek i gmina wnioskująca nie może być partnerem w innym projekcie.

UWAGA!
W konkursie nie mogą brać udziału gminy, które otrzymały granty w ramach innych konkursów prowadzonych na terenie województw objętych programem „Ja w internecie)
(tj. podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego) organizowanych w ramach naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/171 zorganizowanego przez IP, co Wnioskodawca potwierdzi podpisanym oświadczeniem. (wzór oświadczenia)


 • 5 miesięcy – dla projektów z budżetem do wysokości 80 000 zł.,

 • 7 miesięcy – dla projektów z budżetem powyżej 80 000 zł.,

  licząc od momentu wyszkolenia instruktorów i instruktorek.
  Natomiast koszty są kwalifikowalne od daty rozpoczęcia realizacji projektu wskazanej w umowie o powierzenie grantu.

  Przykładowo:
  5 i 7 miesięcy liczymy w następujący  sposób:

  załóżmy, że umowa została podpisana  15 września 2018 r.

  do 31 października 2018 r. zrekrutowano i przeszkolono instruktorów i instruktorki;

  od 1 listopada 2018 r. rusza rekrutacja i szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek gminy.

  Oznacza to, że 5 lub 7 miesięcy liczone jest od 1 listopada 2018 r.


Projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 15 000 do 150 000 zł.

Wartość projektu obliczana jest w następujący sposób:

Wnioskodawca określa liczbę mieszkańców i mieszkanek gmin/y (muszą być z terenu danego województwa) jaką zamierza przeszkolić i mnoży ją przez 560 zł, czyli np. w przypadku 100 osób będzie to 100 x 560 zł = 56 000 zł

W przypadku, gdy w ramach projektu zostanie przeszkolonych mniej osób niż zadeklarowano, konieczny będzie zwrot środków (lub niewypłacenie drugiej części grantu) w wysokości przeliczanej w taki sam sposób jak wysokość grantu, czyli liczba osób nieprzeszkolonych x 560 zł = kwota środków do zwrotu.

Osoba uczestnicząca w szkoleniach, liczona jest jako 1 osoba, niezależnie od tego w ilu szkoleniach tematycznych weźmie udział.

Dofinansowanie stanowi 100% wartości projektu, nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

Po podpisaniu umowy gmina otrzymuje 80% wartości grantu, a pozostałe 20% po zrealizowaniu projektu.

2. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Gmina może wnioskować o grant samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Gmina może także powierzyć część lub całość zadań związanych z realizacją projektu jednostce podległej, w tym szkole, bibliotece, domowi kultury.

Na co zwrócić uwagę?

Dobierając partnera lub realizatora do projektu, trzeba dokładnie określić rolę jaką będzie pełnił w projekcie. Jest to o tyle istotne, że stanowi uzasadnienie dla jego udziału w całym przedsięwzięciu.  Dlatego też warto przydzielić partnerowi określone zadania, takie jak np. dobór instruktorów/ instruktorek i przeprowadzenie szkoleń, rekrutacja osób uczestniczących w szkoleniach, organizacja szkoleń itp.

W związku z powyższym warto się zastanowić, które działania wnioskodawca jest w stanie przeprowadzić samodzielnie, a które warto powierzyć partnerowi lub realizatorowi.
Można skupić się na instytucjach działających lokalnie i mających potencjał do przeprowadzenia rekrutacji odpowiedniej liczby osób do przeszkolenia. Mogą to być:

 • organizacje, które działają na rzecz osób, mających niewystarczające kompetencje cyfrowe, czy też takich, dla których nabycie nowych kompetencji oznacza wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy, czy wręcz ułatwi wejście na rynek pracy;
 • szkoły, które wykorzystają szkolenia do realizacji tematów takich jak  Rodzic w internecie czy Kultura w sieci (rekrutując rodziców i/lub nauczycieli i nauczycielki), czy też wzmocnią kompetencje nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach lub wskażą ich jako instruktorów/-ki do prowadzenia szkoleń;
 • biblioteki, które w znaczący sposób mogą wspomóc rekrutację, jak również pomóc w zrekrutowaniu instruktorów (także wśród bibliotekarzy i bibliotekarek);
 • organizacje pozarządowe zajmujące się szkoleniami i/lub edukacją;
 • urzędy pracy, które mogą pomóc w zrekrutowaniu osób, którym szkolenia pomogą wejść na rynek pracy.

Można też szukać partnerów (organizacji pozarządowych) działających na terenie województwa lub innych regionów Polski (również nieobjętych działaniami programu grantowego Ja w internecie).  Mogą to być np. organizacje szkoleniowe, które mogą dostarczyć instruktorów i instruktorki lub profesjonalnie przeprowadzić rekrutację.

Nie ma wymogu by partner projektu był z terenu gminy, która stara się o dofinansowanie. Może to być instytucja z każdego regionu Polski.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć umowę partnerską. Umowę należy przygotować zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy przepisami. Minimalny zakres umowy powinien obejmować następujące informacje:

– przedmiot umowy,

– zakres obowiązków lidera i partnera projektu,

– okres obowiązywania umowy,

– informacje o budżecie (jakie zadania i jakie koszty są po stronie gminy, jakie po stronie partnera),

– sposób przekazywania transzy/transz partnerowi i rozliczenia,

– ochrona danych osobowych,

– obowiązki informacyjne,

– obowiązki w zakresie przechowywania informacji,

– rozwiązanie umowy,

– postępowanie w sprawach spornych.

UWAGA!

W przypadku powierzenia zadań jednostce podległej (np. szkole, bibliotece, ośrodkowi pomocy i in.), nie ma obowiązku zawierania umowy partnerskiej. Wystarczy opisać podział zadań w treści wniosku.

Działania w projekcie są następujące i wszystkie z nich muszą być zrealizowane:

 • REKRUTACJA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTOREK, którą przeprowadza instytucja realizująca projekt albo partner.

Od instruktorów/ instruktorek wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. Więcej o wymaganiach można przeczytać w Standardzie wymagań kompetencji, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu (rozdz. II pkt 2)

Wnioskodawca samodzielnie przeprowadza rekrutację instruktorów/ instruktorek. Na etapie składania wniosku nie ma obowiązku wskazania konkretnych  osób, wymagany jest tylko ogólny opis wraz z informacją, że będą posiadać wymagane doświadczenie.

Jeżeli gmina zastanawia się, gdzie znaleźć kompetentnych instruktorów/ instruktorki, powinna rozważyć skontaktowanie się z organizacjami dysponującymi siecią trenerów w całej Polsce, np.:

www.cyfrowobezpieczni.pl
www.cybernauci.edu.pl
bibliotekarze – trenerzy zrzeszeni w sieci LABIB

 • SZKOLENIA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTOREK – zostaną przeprowadzone przez Legalną Kulturę metodą blended learning (połączenie e-learningu z warsztatami stacjonarnymi). Obowiązkowe przygotowanie do szkolenia stacjonarnego przez instruktorów/-ki będzie polegało na zapoznaniu się ze scenariuszami zajęć i filmami instruktażowymi dostępnymi na stronie internetowej jawinternecie.edu.pl, wybraniu fragmentów szkoleń, które instruktorzy/-ki postrzegają jako trudne lub niezrozumiałe. Szkolenie stacjonarne będzie okazją do przedyskutowania i przećwiczenia zgłaszanych trudności. Każda trudność będzie omówiona z perspektywy metodologii uczenia dorosłych: cyklu uczenia, dynamiki pracy grupy i budowania relacji z grupą, roli instruktora/ -ki.
 • REKRUTACJA  UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK SZKOLEŃw szkoleniach  mogą uczestniczyć osoby powyżej 25 roku życia, muszą być mieszkańcami/ mieszkankami wnioskującej gminy.
 • PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW I MIESZKANIEK (gminy). Wnioskodawca określa:

– tryb przeprowadzenia szkoleń (szkolenie dwudniowe po sześć godzin; szkolenie czterodniowe po trzy godziny),

– tematy szkoleń (od 2 do 7 spośród niżej wymienionych),

– liczbę szkoleń z danego tematu.

 1. Rodzic w internecie – szkolenie adresowane do rodziców i opiekunów poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci. Uczestnicy/-czki poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem.
 2. Mój biznes w sieci – szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik/-czka nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna skierowane do biznesu usługi e-administracji.
 3. Moje finanse i transakcje w sieci – szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/ -a zarządzać kontem bankowym wykorzystując sieć, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.
 4. Działanie w sieciach społecznościowych –  szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy/-czki po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach.
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog) – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy/uczestniczki po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić.
 6. Rolnik w sieci – szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.
 7. Kultura w sieci szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury.

Szczegółowe informacje o tematach szkoleń można znaleźć TUTAJ (link) >>>

Na co zwrócić uwagę w planowaniu działań:

 • wnioskodawca jest odpowiedzialny za organizację szkoleń, w tym zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt komputerowy i rzutnik; jeden komputer powinien przypadać maksymalnie na dwóch uczestników/ dwie uczestniczki;
 • we wniosku należy określić, które tematy szkoleniowe będą realizowane i w jakiej liczbie;
 • wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania wstępnego testu kompetencji cyfrowych oraz ankiety ewaluacyjnej w odniesieniu do każdego szkolenia zrealizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu (zapis z umowy o powierzenie grantu 4 pkt. 12 – link):

– testy kompetencyjne wypełniane są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji –http://badania.koduj.gov.pl/ wspólnie z instruktorem przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,

– ankiety ewaluacyjne wypełniane są wraz z instruktorem na stronie Ministerstwa Cyfryzacji – http://badania.koduj.gov.pl/ po zakończeniu szkolenia.

 • każdy temat szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek obejmuje 12 godz. zegarowych, tak więc każde szkolenie może trwać od 2 do 4 dni.

Jak stworzyć harmonogram działań?

Planując harmonogram należy wziąć pod uwagę założony przez Operatora czas oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 września; umowy grantowe będą podpisywane w październiku. W związku z tym, zaleca się planowanie działań od połowy października, z uwzględnieniem czasu na przeszkolenie instruktorów/instruktorek, które prowadzone będą do końca listopada 2018.

Opracowując harmonogram, należy wziąć pod uwagę następujące daty:

 • Czas składania wniosków: do 20 września 2018 r.
 • Ocena wniosków od 21 września do 5 października 2018 r.
 • Podpisanie umów grantowych: do 31 października 2018 r.
 • Szkolenie instruktorów i instruktorek przez Legalną Kulturę: październik – listopad
  2018 r. (w zależności od terminu zakończenia szkolenia instruktorów, od tego momentu nalicza się 5 lub 7 miesięcy przeznaczonych na szkolenia)
 • Szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek gmin:  najpóźniej do 30 czerwca 2019 r.
 • Rozliczenie projektu i sprawozdawczość: do 31 lipca 2019 r.

Czas realizacji projektu liczony jest od dnia podpisania umowy.

Wzór harmonogramu

Harmonogram stanowi część formularza wniosku o powierzenie grantu (pkt. 5. 10.)

Przykład:

 

5.1.        Harmonogram realizacji projektu
Lp. Nazwa zadania Termin realizacji (z dokładnością do dnia)
1. Rekrutacja instruktorów i instruktorek

Od 5 do 31 października 2018 r.

2. Zakup komputerów

Od 10 do 31 października 2018 r.

3. Szkolenie instruktorów i instruktorek

Od 15 października do 30 listopada 2018  r.

4.

Rekrutacja oraz szkolenia mieszkańców i mieszkanek

Np. od 15 listopada 2018 do 15 kwietnia 2019 r. (w przypadku projektu na 5 miesięcy, czyli do 80 tysięcy) lub 15 czerwca (w przypadku projektów na 7 miesięcy, czyli powyżej 80 tysięcy) – najpóźniej do 30 czerwca 2019 r.

5.

Szkolenie  – temat 1

od … do… (w ramach 5/7 miesięcy)

6.

Szkolenie  – temat 2 …itd.

jw.

7.

Rozliczenie projektu i sprawozdawczość

1-31 lipca 2019 r.

Czas realizacji każdego z działań planowany jest w zależności od liczby instruktorów i instruktorek, których należy zrekrutować, osób uczestniczących w szkoleniach oraz szkoleń, które planuje się przeprowadzić.

Jakie są koszty kwalifikowane? Na co można wydatkować środki z grantu?
Konstruując budżet warto zapoznać się z 
Katalogiem wydatków kwalifikowalnych, stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu.  Proporcje wydatków w ramach grantu rozkładają się następująco:

 • Wydatki na promocję – 20% kwoty Grantu,
 • Wydatki na sprzęt – 40% kwoty Grantu – zakupiony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania zdefiniowane w Wytycznych zakupu sprzętu w projekcie, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu,
 • Wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – 20% kwoty Grantu,
 • Wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – 40% kwoty Grantu,
 • Wydatki na administrację/zarządzanie – 20% kwoty Grantu.

Proszę zwrócić uwagę, że powyższe wydatki sumują się do 140% oznacza to, że można zaplanować wydatki adekwatnie do działań, a procentowe wartości określają maksymalny limit wydatków w danej kategorii.

Wydatki w projekcie są kwalifikowalne od momentu podpisania umowy (umowy po powierzenie grantu, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu – link). W rozliczeniu też będą uznawane tylko dokumenty z datą mieszczącą się w okresie realizacji projektu.

Jeśli gmina nie dysponuje komputerami o parametrach wskazanych w dokumentacji konkursowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu.

Liczba komputerów uzależniona jest od wysokości kwoty grantu oraz liczby uczestników i uczestniczek szkoleń.

Wnioski można składać do 20 września 2018 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wniosek składany jest na formularzu wniosku o powierzenie grantu:

 • elektronicznie (do 20 września 2018 r. do godz. 00:00) oraz
 • w wersji papierowej (decyduje data stempla pocztowego) – na adres:

Fundacja Legalna Kultura

ul. Marszałkowska 84/92 m. 121

00-514 Warszawa

Z dopiskiem Konkurs grantowy Ja w internecie – Gmina XXX

3. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Informacje ogólne:

W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy – należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00

Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

FORMULARZ WNIOSKU można pobrać tutaj  – link >>>>

W PUNKTACH 1, 2 i 3 należy zamieścić dokładne informacje teleadresowe i kontaktowe Wnioskodawcy oraz partnera (jeśli dotyczy).

Proszę pamiętać o podaniu danych osoby do kontaktu ze strony wnioskodawcy w pkt. 3.17.

PUNKT 4 – CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY:

4.1.Doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych

(do 2000 znaków)

W tym punkcie należy opisać doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów szkoleniowych. W przypadku powierzenia realizacji projektu lub partnerstwa z organizacją pozarządową, należy opisać doświadczenie realizatora lub partnera w prowadzeniu powierzonych działań w projekcie.  

4.2.        Zasoby umożliwiające prowadzenie szkoleń

(do 2000 znaków)

Tutaj należy opisać jaki sprzęt Wnioskodawca zamierza wykorzystywać podczas szkoleń mieszkańców i mieszkanek (np. rzutnik, ekran, posiadane komputery przenośne). W tym punkcie Wnioskodawca może zadeklarować, że NIE POSIADA komputerów przenośnych o wymaganych w programie parametrach (Wytyczne zakupu sprzętu. Załącznik nr 5 do Regulaminu) i że zostanie on zakupiony w ramach projektu

Jeśli wnioskodawca dysponuje komputerami przenośnymi, które będą wykorzystywane w podczas szkoleń,  musi je wymienić w protokole inwentaryzacji (do pobrania TUTAJ >>>). Protokół jest wymaganym załącznikiem do wniosku.

Przykładowo wypełniony protokół


PUNKT 5 – OPIS PLANOWANYCH SZKOLEŃ

5.1 Planowane szkolenia

Należy wybrać od 2 do 7 tematów zgodnie z potrzebami. Warto pamiętać, że premiowane jest wybranie większej liczby tematów. Należy także wskazać liczbę szkoleń planowanych do realizacji w ramach każdego z tematów.

5.2 Termin realizacji

W tym miejscu należy określić od kiedy do kiedy realizowane będą szkolenia.
Uwaga!
Nie chodzi w tym punkcie o termin realizacji całego projektu, jedynie działań szkoleniowych. Data wskazana w tym punkcie musi być spójna (tożsama) z datą realizacji szkoleń wpisaną do harmonogramu (tj. w punkcie 5.10).

Należy pamiętać, że dla projektów o wartości do 80 000 zł jest to 5 miesięcy, a dla projektów o wartości powyżej 80 000 zł – 7 miesięcy. Te 5/7 miesięcy dotyczy wyłącznie szkoleń dla mieszkańców i mieszkanek, nie obejmuje szkolenia instruktorów, które prowadzić będzie Legalna Kultura.

5.3 Miejsce prowadzenia szkoleń

Tu należy wpisać adres miejsca/miejsc, w których przeprowadzone będą szkolenia.

5.4 Planowany sposób naboru uczestników szkoleń
(do 2000 znaków)

W tym punkcie należy opisać sposób/sposoby rekrutowania osób na szkolenia np. poprzez docieranie bezpośrednio do mieszkańców (w jaki sposób), poprzez instytucje pracujące z konkretnymi kategoriami uczestników itp.

W tym miejscu – o ile dotyczy – Wnioskodawca może opisać jak zamierza dotrzeć do osób ze specjalnymi potrzebami (np. osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice małych dzieci).

5.5 Planowane sposoby promowania projektu
(do 2000 znaków)

W tym miejscu należy określić m.in. sposoby informowania o projekcie, docierania z informacją do społeczności na terenie gminy, powiatu czy województwa, wykorzystane media, imprezy, spotkania, wykorzystane materiały promocyjne i in.

5.6 Osoby prowadzące szkolenia (instruktorzy)

W tym punkcie wnioskodawca powinien wpisać ilu instruktorów/ instruktorek będzie zaangażowanych w realizację szkoleń i potwierdzić, że wszyscy mają doświadczenie w prowadzeniu działań szkoleniowych i edukacyjnych. Nie ma potrzeby wymieniania osób z imienia i nazwiska, wystarczy tylko informacje o liczbie i deklaracja  o posiadaniu przez nich wymaganego doświadczenia, opisanego w załączniku nr 4 do Regulaminu: Standard wymagań kompetencji (strona 3 – Kompetencje instruktorów)

5.7 Planowany sposób postępowania w przypadku niewystarczającej lub nadmiernej liczby uczestników szkoleń
(do 2000 znaków)

Należy opisać jakie działania zostaną podjęte w sytuacji, gdy na szkolenia zostanie zrekrutowanych mniej osób niż zaplanowano w projekcie.W sytuacji gdy zgłosi się więcej osób, należy podać jakie kryteria wyboru zostaną przyjęte.

5.8 Jak Wnioskodawca planuje zapewnić wysoką jakość szkoleń?
(do 2000 znaków)

Ponieważ materiały i scenariusze szkoleń zostaną zapewnione przez Fundację Legalna Kultura, wnioskodawca powinien zapewnić wysoką jakość szkoleń poprzez np. odpowiedni dobór instruktorów/ instruktorek, odpowiednie sale szkoleniowe np. dostępne dla osób ze specyficznymi potrzebami, odpowiednie godziny szkoleń – dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników/ uczestniczek, sprzęt odpowiedniej jakości, nie więcej niż dwóch uczestników przypadających na jeden komputer itp

5.9 Planowane zakupy sprzętu komputerowego wraz z analizą potrzeb oraz informacją o miejscu przekazania go po zakończeniu projektu

W tym punkcie wnioskodawca uzasadnia konieczność nabycia sprzętu (tj. komputerów przenośnych) koniecznych do przeprowadzenia szkoleń (w przypadku gdy nie posiada sprzętu lub posiada niewystarczającą ilość).

Należy również określić jakiej instytucji zostanie przekazany sprzęt po zakończeniu projektu. Po zakończeniu projektu sprzęt może być przekazany wyłącznie szkołom lub ośrodkom doskonalenia zawodowego.

 

5.10 Harmonogram projektu

Przykład:

6.szkolenie yjw.

 

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji (z dokładnością do dnia)
1. Rekrutacja instruktorów i instruktorek

Od 5 do 31 października 2018

2. Zakup komputerów

Od 10 do 31 października 2018

3. Szkolenie instruktorów i instruktorek

Od 15 października do 30 listopada 2018

4.

Rekrutacja oraz szkolenia mieszkańców i mieszkanek

Np. od 15 listopada 2018 do 15 kwietnia 2019 (w przypadku projektu na 5 miesięcy, czyli do 80 tysięcy) lub 15 czerwca (w przypadku projektów na 7 miesięcy, czyli powyżej 80 tysięcy) – najpóźniej do 30 czerwca 2019 r.

5.

Szkolenie – temat 1

od … do… (w ramach 5/7 miesięcy)

6.

Szkolenie – temat 2 …itd.

jw.
7.

Rozliczenie projektu i sprawozdawczość

1-31 lipca 2019 r.

Czas realizacji każdego z działań planowany jest w zależności od liczby instruktorów i instruktorek, których należy zrekrutować, osób uczestniczących w szkoleniach oraz szkoleń, które Wnioskodawca planuje się przeprowadzić.


6. WARTOŚĆ ZAKŁADANYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU

W pkt. 1 należy podać liczbę wszystkich uczestników i uczestniczek szkoleń. W pkt. od 2 do 11 należy podać, ile osób w ramach liczby podanej w pkt. 1 to osoby z niepełnosprawnością, osoby w konkretnym przedziale wiekowym itp. W pkt. 12 należy podać liczbę obiektów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, w których prowadzone będą szkolenia.

7. HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY PROJEKTU

             HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY PROJEKTU
Rodzaj kosztu Całkowity koszt (zł)  

Kwota wnioskowana (zł)

 

I.           Wydatki na sprzęt komputerowy (do 40% kwoty grantu)

Należy przedstawić kalkulację czyli liczba sztuk x cena jednostkowa, a całkowitą kwotę podać w kolumnie „Całkowity koszt”

Nie ma określonej maksymalnej ceny jednostkowej komputera, należy jednak zaplanować zakupy racjonalnie i dopilnować by sprzęt spełniał parametry zgodnie z  Wytycznymi zakupu sprzętu

 

W tej kolumnie podajemy kwoty w wysokości w jakiej ma być dofinansowanie.

Może zdarzyć się sytuacja, że wnioskodawca poniesie całościowe większe wydatki na daną kategorię, ale ubiegać się będzie o kwoty w wysokości dozwolonej w projekcie (do wysokości x%).
Nie ma jednak obowiązku wnoszenia wkładu własnego i można wnioskować o sfinansowanie 100% wydatków, zachowując proporcje procentowe określone w warunkach konkursu.

 

II.         Wydatki na wynagrodzenia instruktorów (do 40% kwoty grantu)

Należy przedstawić kalkulację,  czyli liczba instruktorów x cena za godzinę szkolenia x liczba godzin, a całkowitą kwotę podać w kolumnie „Całkowity koszt”

III.       Wydatki na organizację szkoleń: catering, materiały, wynajem sali itp. (do 20% kwoty grantu)

Należy wyszczególnić jakiego rodzaju wydatki zostaną poniesione na organizację, bez podawania cen jednostkowych, wystarczy podać jedną kwotę w kolumnie „Całkowity koszt”

IV.      Wydatki na promocję (do 20% kwoty grantu)

Należy wyszczególnić jakiego rodzaju wydatki zostaną poniesione na promocję (np. głoszenia, ulotki itp.), bez podawania cen jednostkowych, wystarczy podać jedną kwotę w kolumnie „Całkowity koszt”

V.        Wydatki na administrację i zarządzanie projektem (do 20% kwoty grantu)

Należy wyszczególnić jakiego rodzaju koszty administracyjne zostaną poniesione w ramach projektu, bez podawania cen jednostkowych, wystarczy podać jedną kwotę w kolumnie „Całkowity koszt”

Koszty realizacji zadania ogółem (suma pozycji od I do V)


7.1 Wnioskowana kwota dotacji 

Suma wszystkich wydatków wymienionych w tabeli powyżej

8. Załączniki

Załączniki wymagane do złożenia przez Wnioskodawcę:

 • Wniosek w formie elektronicznej
 • Oświadczenie o nieubieganiu się o przyznanie grantu w innych konkursach
 • Protokół inwentaryzacji sprzętu komputerowego
 • Umowa partnerska (o ile dotyczy)

Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany.

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

 • wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez osoby reprezentujące Wnioskodawcę oraz opatrzony datą,
 • załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty, także podpisane i opatrzone datą (zgodnie z pkt. 8),
 • wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku.

Na zakończenie warto też sprawdzić wniosek zgodnie z tabelą oceny formalnej, zamieszczoną w pkt. 4.1.

UWAGA!

W razie pomyłek pisarskich, braków i/lub niejasności będziemy zwracać się do Państwa z prośbą o uzupełnienia. Jednakże będzie to możliwe tylko w przypadku wniosków złożonych do 15 września 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w takiej formie, w jakiej dotrą do Operatora.

4. OCENA WNIOSKÓW

Poniżej prezentujemy formularz oceny formalnej. Warto po przygotowaniu wniosku, a przed jego złożeniem warto zapoznać się z kryteriami wyboru wniosków, stosowanymi w ocenia.

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena
1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy Czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o grant zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu TAK/NIE
2. Złożenie wniosku

o dofinansowanie w wymaganej

formie

Czy Wnioskodawca złożył wniosek o grant na odpowiednim formularzu, we właściwym terminie i w sposób opisany w regulaminie TAK/NIE
3. Brak wykluczenia z możliwości pozyskania środków Czy Wnioskodawca nie jest wykluczony z ubiegania się o grant ze względu na pozyskanie środków na tożsame cele od innego operatora TAK/NIE
4. Zgodność wnioskowanej kwoty dofinansowania z limitem Czy wnioskowana kwota dofinansowania mieści się w przedziale 15.000-150.000 zł TAK/NIE

W kolejnym kroku warto sprawdzić stosowane w ocenia kryteria merytoryczne. Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi 90. Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania wynosi 30 punktów.

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja Objaśnienia
1. Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację

Programu “Ja w internecie”

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze szkoleniowym oraz posiada zasoby do prowadzenia szkoleń (Instruktorzy i sprzęt) 10 Doświadczenie oceniane jest na podstawie opisu we wniosku  4.1 , w którym opisany jest potencjał w zakresie realizacji działań szkoleniowych dla mieszkańców,
Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze szkoleniowym lub posiada zasoby do prowadzenia szkoleń (Instruktorzy i sprzęt) 5
Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze szkoleniowym i zasobów niezbędnych do prowadzenia szkoleń (Instruktorzy i sprzęt) 0
2. Liczba odbiorców Programu Ze szkoleń skorzysta więcej niż 150 osób 20
Ze szkoleń skorzysta więcej niż 100 osób 15
Ze szkoleń skorzysta więcej niż 50 osób 10
Ze szkoleń skorzysta co najmniej 27 osób 5
3. Odbiorcy Programu Szkolenie obejmie wszystkie poniższe kategorie odbiorców: osoby wykluczone elektronicznie, niepełnosprawni oraz bezrobotni 20
Szkolenie obejmie dwie z poniższych kategorii odbiorców: osoby wykluczone elektronicznie, niepełnosprawni oraz bezrobotni 15
Szkolenie obejmie jedną z poniższych kategorii odbiorców: osoby wykluczone elektronicznie, niepełnosprawni oraz bezrobotni 10
Szkolenie nie obejmie żadnej z powyżej opisanych kategorii odbiorców 0
4. Rodzaje szkoleń Wnioskodawca zorganizuje szkolenia ze wszystkich następujących tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, Rolnik w sieci, Kultura w sieci 20
Wnioskodawca zorganizuje szkolenia z 5  spośród następujących tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, Rolnik w sieci, Kultura w sieci 10
Wnioskodawca zorganizuje szkolenia z 3 spośród następujących tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, Rolnik w sieci, Kultura w sieci 5
5. Gminy wiejskie Wnioskodawca jest gminą wiejską 10
6. Promocja Programu Wnioskodawca planuje promocję Programu “Ja w internecie” odpowiednią do założonego celu szkoleniowego 10
Do góry